Transnacionalni alat za prijavu prepreka u unutrašnjem vodnom transportu
Elektronski alat za prijavu administrativnih prepreka

Pro Danube International (PDI) je napravio ovaj WEB sajt pod svojim domenom kako bi se omogućio alat za učesnike u plovidbi Dunavom za prijavu administrativnih prepreka kojie su iskusili i za prijavu pozitivnih iskustava.

Alat za prijavljivanje transnacionalnih barijera i dobrih iskustava u unutrašnjem vodnom transportu je prvi rezultat DANTE projekta koji uspostavlja osnovu za prikupljanje podataka od strane učesnika u procesu unutrašnjeg vodnog transporta. Ovaj inovativni, višejezični alat omogućava najsavremeniji način mapiranja svakodnevnih barijera učesnicima u unutrašnjem vodnom transportu i ima kao rezultat bazu podataka koja će se koristiti kao osnova za analizu i preporuke.

Prikupljeni podaci će biti analizirani od strane PDI i partnera uključenih u DANTE projekat, i dalje će se koristiti za uklanjanje prepreka kako bi se osigurali neometani i predvidivi logistički procesi korišćenjem reke Dunav. Ova inicijativa je deo kampanje o administrativnim barijerama koju vodi PDI, i prati viziju "Ista reka - ista pravila".


257 stavki prijavljenih do 06-06-2023 je podeljeno u donje tematske oblasti:
71Administracije vodnih puteva i kanala
51Lučke uprave / administracije
43 Plovidbene/ administracije nadležne za kontrolu saobraćaja
40Granična policija, Poreska uprava i Carina
35Nepoznata administracija / Više uključenih administracija
17Druge relevantne adnimistracije


Transnacionalni alat za prijavu prepreka u unutrašnjem vodnom transportu je rezultat projekta DANTE - Improving Administrative Procedures and Processes for Danube IWT.
Projekat kofinansiran iz evropskih fondova (ERDF, IPA). Više informacija o projektu je na raspolaganju na sledećem linku: www.interreg-danube.eu/dante