Transnacionalni alat za prijavu prepreka u unutrašnjem vodnom transportu
Elektronski alat za prijavu administrativnih prepreka

Registracija

*polja su obavezna
Uslovi koršićenja
Sva prava na sadržaj ovog web sajta pripadaju Pro Danube International (PDI), osim u slučaju da je drugi izvor naveden u određenom dokumentu ili u slučaju da su navedene dodatne informacije o pravima svojine. U tom slučaju se primenjuju prava svojine u skladu sa navedenim informacijama.

§1. Hiper-veze
Povezivanje PDI web sajta sa eksternim sadržajima je dobrodošlo. Dozvola nije potrebna u takvim slučajevima, već je dovoljno da se pošalje ovaveštenje urednicima. (U slučaju neprikladne sadržine na koju je povezan naš sajt, uložićemo primedbu i zahtevati okončanje takve veze).

§2. Korišćenje sadržaja
Originalni sadržaj ovog web sajta i elemenata na bilo kojoj strani (tekst, slike, zvuk, video zapis, animacija, itd.) može se koristiti samo uz prethodno pisano odobrenje. Za citiranje nije potrebna saglasnost. Citiranje sadržaja mora biti u skladu sa odredbama o važećim pravilima. U slučaju citiranja, molimo da ukažete na originalnu stranu kroz hiper-vezu, sa navođenjem izvora. Dozvola jepotrebna za drugostepeno publikovanje članaka i napisa (u slučaju fizičkih kopija). Publikovanje sadržaja sa PDI web prezentacije kojesu bazirane na agencijskim izvorima vesti je zabranjeno.

§3. Korišćenje slika
Slike sa PDI web prezentacije podležu zaštiti autorskih prava i mogu se koristiti samo uz dozvolu. Zabranjeno je snimati slike sa PDI portala i koristiti ih u komercijalne svrhe bez prethodnog odobrenja.

§4. Posebne odredbe
Ostavljanjem vaših ličnih/kompanijskih podataka i email adresa, saglasni ste da ih PDI koristi za registraciju, statistiku i dostavljanje informacija. PDI neće predavati te podatke trećim licima. Zabranjeno je snima sadržaje PDI web strane u javne ili privatne baze podataka. Zabranjeo je koristiti sadržeje PDI web sajta u komercijalne svrhe i dalja distribucija istih. Sadržaji i struktura web sajta neće biti naplaćivana ili korištena za druge svrhe osim onih koje su cilj web-sajta čak i u slučaju da se dobije dozvola za publikovanje. Urednici web sajta će učitinit sve najbolje moguće da osiguraju da su publikovane informacije tačne, ažurne i kompetne, ali nisu odgovorni za eventualne štete koje mogu nastati u slučaju korišćenja tih informacija. Ako imate pitanja ili bi ste želeli da zahtevate dozvolu za publikovanje, molimo Vas da nas kontaktirate kroz KONTAKT meni.

Transnacionalni alat za prijavu prepreka u unutrašnjem vodnom transportu je rezultat projekta DANTE - Improving Administrative Procedures and Processes for Danube IWT.
Projekat kofinansiran iz evropskih fondova (ERDF, IPA). Više informacija o projektu je na raspolaganju na sledećem linku: www.interreg-danube.eu/dante